Categorized As , ,Đội Pháp Lý Tiên Phong I - Bằng Chứng Thép I (25/25) uslt
Đội Pháp Lý Tiên Phong 2 - Forensic Heroes II 30/30
DOWNLOAD
Lê Diệu Tường, Trương Khả Di, Ngô Trác Hy, Từ Từ San
USLT Title: Đội Pháp Lý Tiên Phong III
FFVN Title: Bằng Chứng Thép III
Chinese Title: 法證先鋒III
English Title: Forensic Heroes III
Genre: Modern, Crime, Police Procedural
Broadcast Network: TVB
Year Released: 2011
Video: HDTV MKV 480p x264
Audio: Dual tracks (Chinese and Vietnamese USLT | FFVN)
File size: 600MB
Duration: 43 Minutes/Eps
Episodes: 30