Categorized As ,The richest man of the Ming Dynasty, Shun Man Shan. From his early beginning as a poor man living in the lower depths of society, to his transformation into a powerful businessman, the millionaire spares no expense and detail in telling Shun's journey from rag to riches.
Diễn viên:

Trương Vệ Kiện - Thẩm Vạn Tam

Trương Đình - Lục Xuân Hương

Phạm Băng Băng - Triệu Tuyết Nga

DOWNLOAD